ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WNIP/1.4IIE dotyczące dostawy wartości niematerialnych i prawnych tj. „Oprogramowanie do zarządzania produkcją”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnej i prawnej w postaci oprogramowania do zarządzania produkcją w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.