ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych tj. „Tokarka CNC i Frezarka CNC”

MAX-SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Transportowców 8, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci tokarki CNC i frezarki CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MAX-SYSTEM W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0038/21.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Wzór deklaracji określającej pochodzenie używanego środka trwałego – Załącznik nr 3.