Dębica, dn. 30.07.2019r

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ TREŚĆ

„MAX-SYSTEM” Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej informacji wyniki postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy „MAX-SYSTEM” Sp. z o.o. Sp. k. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „STRATEGIA WZORNICZA KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI MAX-SYSTEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego.

Dębica, dn. 18.07.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

„MAX-SYSTEM” Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy „MAX-SYSTEM” Sp. z o.o. Sp. k. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „STRATEGIA WZORNICZA KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU SPÓŁKI MAX-SYSTEM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi
 4. Zestawienie dot. osób dedykowanych do realizacji usługi posiadających doświadczenie w zakresie projektowania produktów w branży zamawiającego
 5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów
 6. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat
 7. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi
 8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
 9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie
 10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej
 11. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej
 12. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do polityk horyzontalnych UE